Sotningsbolag går samman i en ny koncern

SoVent Group AB består nu av 41 sot- och ventilationsbolag med gott renommé i branschen. Gruppen har närmare 500 anställda och en samlad omsättning om ca 450 miljoner SEK på årsbasis. Affärsidén är att med hög kvalitet och service kunna ta hand om kundernas behov av ett gott inomhusklimat. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kunderbjudandet genom gemensamma satsningar på IT och ny teknik, samarbete över regiongränserna för att ytterligare förbättra servicegraden gentemot kund.
Då vi anser att våra medarbetare är en av våra viktigaste tillgångar ser vi kompetensutveckling som en framgångsfaktor för vår grupp. Därför har vi vår egen skola, SoVent Academy, där vi utbildar och utvecklar våra anställdas kompetens inom bland annat ventilation, sotning och ledarskap. Vi vill att våra medarbetare ska ligga i framkant kunskapsmässigt.

Ägandet i koncernen fördelas mellan ledningen, entreprenörerna och Ceder Capital som majoritetsägare.

Hem / Om oss

Sammanslagningen

Drivkrafterna till sammanslagningen har varit samsynen bland ägarna att det med gemensamma satsningar skapas bättre förutsättningar att utveckla tjänsteerbjudandet, nyttja digitala verktyg samt förbättra kundservicen. Dessutom kommer den nya gruppen att kunna erbjuda personalen en intressant och stimulerande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter. Därutöver kommer den nya koncernen bättre kunna tillvarata tillväxtmöjligheterna som man förutser.

Verksamheterna med sin starka lokala förankring kommer att fortsätta drivas som tidigare därmed kommer varken kunder eller personalen att påverkas av sammanslagningen.

Ägandet i den nya koncernen kommer att fördelas mellan ledningen, entreprenörerna och Ceder Capital som majoritetsägare.

Grundare och huvudägare av Peter Sotare Peter Schlein-Andersen, kommenterar, “Det är en unik möjlighet att kunna vara delaktig i skapandet av den klart ledande aktören i sotnings- och ventilationsbranschen i Sverige. Fördelarna av konsolideringen är något vi har diskuterat under en längre tid och vi ser nu fram emot att utveckla bolagen tillsammans med personalen och Ceder Capital som har erfarenhet av att stödja bolag som aktiva ägare. Vi är övertygade att vi med gemensamma krafter kommer att kunna erbjuda våra kunder en förbättrad service och vår personal en stimulerade arbetsmiljö.”

Thomas Ramsay, grundare av Ceder Capital, kommenterar ”Bolagen som utgör grunden i den nya koncernen har gått från att vara traditionella sotningsföretag till att ha ett brett utbud med ventilationstjänster och dessa står för ungefär hälften av koncernens omsättning. Målsättningen är att genom samordning av utvalda funktioner och processer skapa förutsättningar att befästa koncernens marknadsposition. Det växande intresset för god inomhusmiljö understryker behovet av en progressiv tjänsteleverantör inom området. Vi ser fram emot att tillsammans med entreprenörerna och personalen fortsätta utveckla gruppen.”

För ytterligare information

Thomas Ramsay, Ceder Capital: 070-657 3380

Om Ceder Capital

CCP Investment AB (”Ceder Capital”) är ett tillväxtorienterat svenskt investeringsbolag som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag med positivt kassaflöde. Typiskt sett har bolagen en utvecklingspotential där Ceder Capital tillsammans med sina industriella rådgivare aktivt kan bidra till att stärka bolagen och samtidigt öka tillväxttakten. Branscher där det finns konsolideringsmöjligheter finner vi ett starkt intresse för. Ceder Capital investerar både som majoritets- och minoritetsägare och gärna i partnerskap med befintliga ägare, ledning och övriga medarbetare. Mer information finns på www.cedercapital.se.